Välkommen till Association of Critical Heritage Studies.

ACHS etablerades för ett antal år sedan i syfte att förena människor som verkar i fältet kulturarvsstudier och är intresserade av att utveckla en kritisk analys av hur kulturarv fungerar i vår samtid, runt om i världen i dag.

En internationell diskussion kring de komplexa sociala och politiska frågor som rör natur- och kulturarv har tagit fart under senare år, och ACHS har bidragit på ett betydande sätt till den. Tre internationella konferenser, som har hållits vid Göteborgs universitet (2012), Australian National University i Canberra (2014) och Université du Québec / Concordia University i Montreal (2016), har skapat nya nätverk och alstrat viktiga teman för dialog och debatt.

Av en rad olika anledningar är användningen av kulturarv vanligt förekommande runt om i världen idag; i identitetspolitik, ekonomisk utveckling, och i återskapandet av det förflutna och föreställningar om framtiden. Den stora utmaningen att söka förstå de komplicerade samband som omger platserna, historierna och traditionerna vi ärver, gör det här till en spännande tid för vårt fält, och det är ett privilegium att få leda ACHS genom denna tid.

Viktiga frågor för den närmaste framtiden rör i vilken grad vi ska uppfatta kulturarv som ett fält, en disciplin, ett yrke, eller en postdisciplinär form av undervisning och forskning. Genom att uppmärksamma frågor om makt, bestridande, dissonans, o s v, har kulturarvsstudier skaffat sig en stark och värdefull akademisk identitet. Det återstår dock mycket arbete med att kartlägga begreppsliga och metodologiska områden som tillsammans kan ge kulturarvsstudier en långsiktig sammanhållning och stabilitet. Kopplingen till andra kritiska forskningsfält är här av största vikt, och fält såsom postkoloniala studier, feministisk teori, studier i materiell kultur och politisk ekologi är några viktiga områden där kulturarvsstudier kan ge och få kunskap, och ingå i processer av gemensamt lärande.        

En kritiskt produktiv kunskapsproduktion vilar på en djup förståelse av att kulturarvsfrågor och -angelägenheter formas och uppfattas olika i olika delar av världen, och tolkas genom olika kulturella och intellektuella traditioner. För mig står kritiska kulturarvsstudier, liksom många andra akademiska fält, också inför utmaningen att förhålla sig tydligt och aktivt till vår tids regionala och globala omvandlingar, på ett sätt som bekräftar dess konceptuella utveckling och vidare roll. 

De tre ACHS-konferenser som hittills har hållits visar på ett brett engagemang för att arbeta tvärvetenskapligt, och en vilja till ödmjuk dialog med dem som verkar i närliggande fält, sektorer, och i olika delar av världen. Min känsla är att fortsätta uppmuntra detta, och att ett av de bästa sätten att kritiskt veckla ut kulturarvets många komplexa lager, är genom gemensamt lärande, utmanande av gränser, och skapande av inkluderande dialog.     

Det internationella arbetsspråket för ACHS är engelska, men jag skulle också vilja se samtal och evenemang i andra delar av världen som hålls på andra språk.

Nedan finner du länkar till de olika engelskspråkiga sidorna av denna hemsida. Vi hoppas att dessa är av intresse och värde för dig.

Tim Winter

President för ACHS